تحول برای سده نو


تحول برای سده نو


سده نو از روز اول فروردین سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شود. آن‌چه در زیر بیان می‌شود مرتبط است با موضوعاتی برای شروع یک قرن جدید که بر اساس تقویم هجری شمسی از آن به عنوان «نوسده» یا «سده ۱۵» یاد می‌کنیم. ایده‌ها می‌توانند برای سه بازه زمانی زیر برنامه‌ریزی شوند:
۱- قبل از نوروز ۱۴۰۰
۲- از نوروز ۱۴۰۰ تا شروع سده نو (نوروز ۱۴۰۱)
۳- برای سده ۱۵
درواقع حد فاصل میان نوروز ۱۴۰۰ تا نوروز ۱۴۰۱ برای برگزاری مراسم و فرصت برای «تحول» در نظر گرفته می‌شود.