توجه به نوسده برای افزایش انگیزهٔ ملی از طریق آموزش و تبیین اندیشه‌های متعالی برای ایرانی شایسته‌تر

تحول برای سده نو در «نوروز بزرگ»

گذاری همگام با نوزایی طبیعت برای روزگاری نو با نوروز، این «سنت نوگرا»


مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد؛

شروع سال ۱۴۰۰ شمسی، به معنای آغاز قرن جدید هجری خورشیدی نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد؛ بر اساس محاسبات صورت گرفته اعلام کرد که شروع سال ۱۴۰۰ شمسی، به معنای آغاز قرن جدید هجری خورشیدی نیست. معنای قرن یا سده، یکصد سال است. هر تقویم یک مبدأ دارد و در عرف اولین سال هر تقویم سال یک محسوب می‌شود. روز اول نخستین قرن هجری خورشیدی، جمعه ۱ فروردین ۱ و روز پایان آن، سه‏‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۰۰، است. روز اول قرن دوم هجری خورشیدی، چهارشنبه ۱ فروردین ۱۰۱ و روز آخر آن، یک‏شنبه ۲۹ اسفند ۲۰۰، است. قرن چهاردهم هجری خورشیدی، از روز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۰۱، آغاز شده و روز یک‏شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به انجام خواهد رسید. بنابراین، روز اول قرن پانزدهم هجری خورشیدی، دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱ خواهد بود.


پروژه «اهل کاشانم»

تصاویر منتخب


پذیرش داوطلب